Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring (hierna "Verklaring") informeert u hoe Accountor Nederland B.V. uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt of deelt in verband met de contractueel overeengekomen geleverde Service of Services ("Service") en/of de websites waaronder https://www.accountor.nl, https://extranet.accountorgroup.com, https://client.accountor.nl, https://www.debtorweb.nl en https://accountor.exerius.com. Lees deze Verklaring aandachtig door voordat u de Service gaat gebruiken of op de websites surft.

1. Gegevensbeheer en verwerking

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Accountor Nederland B.V. (hierna samen "Accountor", "wij", "ons" of "onze") ervoor verantwoordelijk dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze Verklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Accountor Nederland B.V.
Postbus 19234, 3501DE Utrecht
030 21 44 195
info@accountor.nl

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming voor de Nederlandse organisatie:

Accountor Nederland B.V.
M. de Jong
Postbus 19234, 3501DE Utrecht
030 21 44 195
info@accountor.nl

Wij maken deel uit van de internationaal opererende Accountor Group.

Contactgegevens van de Data Protection Officer (DPO):

Accountor Group
Päivi Konttila-Lokio, Data Protection Officer
Siltasaarenkatu 18-20A, 00530 Helsinki, Finland
paivi.konttila-lokio@accountor.fi

2. Verzameling van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen. In de regel verwerken we persoonlijke gegevens, die:

 • door u worden verstrekt wanneer u communiceert of zaken met ons doet, bijvoorbeeld wanneer u onze Service gebruikt of u registreert bij onze Service; wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of contact met ons opneemt om aanbiedingen of informatie aan te vragen;
 • worden gegenereerd bij het gebruik van onze service of het bezoeken van onze websites; en
 • zijn verkregen uit andere bronnen, indien toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

U bent niet verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, maar als u besluit dit niet te doen, is het mogelijk dat we onze service niet aan u kunnen leveren. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, omvatten bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Basisinformatie, zoals naam, uw titel en relatie tot een organisatie die door u vertegenwoordigd wordt en contactgegevens (e-mail, adres en telefoon), evenals taalvoorkeuren;
 • Informatie met betrekking tot klantenrelaties, zoals service- en bestelling details, betalingsgegevens, factuurinformatie, marketingrechten en -verboden;
 • Klantinteractie, klantcontacten en andere correspondentie, alsmede vermeldingen over het gebruik van individuele rechten;
 • Persoonlijke gegevens die zijn gegenereerd in verband met het gebruik van onze service of browsen op onze website, bijvoorbeeld gebruikers-ID's, wachtwoorden, authenticatiegegevens, tijdstempels en loggegevens over het gebruik van de Service, gegevens verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën via websites (apparaat-ID en -type, besturingssysteem en applicatie-instellingen); en
 • Andere gegevens, die met uw toestemming zijn verkregen en in detail zijn gedefinieerd wanneer uw toestemming wordt gevraagd.

3. Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor operationele doeleinden, efficiënte klantenservice en relevante commerciële activiteiten. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. Dienstverlening en het beheren van uw klantrelatie

Het primaire doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens is om de Service aan u te leveren en te leveren. Om dit te doen, beheren en onderhouden we de klantrelatie tussen ons en u of de organisatie die u vertegenwoordigt. In dit geval is onze verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd op het contract tussen u of de organisatie die u vertegenwoordigt en ons.

2. Marketing

We kunnen contact met u opnemen om u te informeren over nieuwe functies van de Service of om andere gerelateerde services te promoten en verkopen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marktonderzoek en klantonderzoeken. In dit opzicht is de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd op ons legitiem belang om u informatie te verstrekken als onderdeel van de Service en om onze services aan u te promoten. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen direct marketing (zie hoofdstuk 8 van deze verklaring).

3. Service-ontwikkeling, informatiebeveiliging en interne rapportering

We verwerken ook persoonlijke gegevens om de veiligheid van de Service en de websites te waarborgen, om de kwaliteit van de Service en de websites te verbeteren en om nieuwe functies voor de Service te ontwikkelen. We kunnen ook interne rapporten genereren op basis van persoonlijke gegevens om relevante informatie aan ons management te verstrekken om onze organisatie naar behoren te laten functioneren. In deze gevallen is de verwerking van persoonlijke gegevens in ons legitieme belang om ervoor te zorgen dat onze Service en de websites een adequaat niveau van gegevensbeveiliging hebben en dat we voldoende en relevante informatie bij de hand hebben om onze Service te ontwikkelen en ons organisatie te beheren.

4. Naleving van wetten

We kunnen worden verplicht om persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot boekhouding of om te voldoen aan verzoeken zoals vereist van wettelijk aangestelde autoriteiten, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.

5. Andere doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven

Als u ermee heeft ingestemd uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden, zijn wij gerechtigd persoonsgegevens dienovereenkomstig te verwerken.

4. Overdracht en bekendmaking van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonlijke gegevens vrijgeven aan andere Accountor Group-organisaties binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving en voor de doeleinden die in deze Verklaring worden vermeld, inclusief marketing van hun producten en Services aan u. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen binnen Accountor Group voor interne administratieve doeleinden, zoals ten behoeve van managementrapportage en voor het effectief uitvoeren van ons organisatie, zoals bijvoorbeeld het gebruik van gecentraliseerde ICT-systemen. Openbaarmaking van persoonsgegevens binnen Accountor Group is gebaseerd op onze legitieme belangen om een efficiënte organisatie voering en klantrelatiebeheer mogelijk te maken en om onze klanten te informeren over relevante Services van andere Accountor Group-organisaties.

We kunnen persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken:

 • indien toegestaan of vereist door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan verzoeken van bevoegde autoriteiten of in verband met gerechtelijke procedures;
 • wanneer onze vertrouwde dienstverleners persoonsgegevens verwerken namens ons en volgens onze instructies. We zullen te allen tijde controleren en verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens;
 • als we betrokken zijn bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van onze activa;
 • wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid; en
 • met uw toestemming aan partijen waar de toestemming betrekking op heeft.

5. Overdrachten van persoonsgegevens buiten de eu / eer

Wij dragen, op de onderstaande uitzondering na, uw persoonlijke gegevens niet over buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER).

Indien u gebruik maakt van de onlineservice ’My Financials Online’ gaan uw factuurgegevens met mogelijkerwijs persoonlijke data wel buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. In dit geval zullen we de nodige stappen ondernemen om passende beveiligingsmechanismen te bieden voor internationale gegevensoverdrachten zoals vereist door de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de EU-verordening algemene gegevensbescherming (679/2016).

6. Cookies

We gebruiken ook cookies en andere soortgelijke technieken op onze websites waaronder https://www.accountor.nl, https://extranet.accountorgroup.com, https://client.accountor.nl, https://www.debtorweb.nl & https://accountor.exerius.com. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om nuttige informatie te verzamelen en te onthouden, om de functionaliteit van onze website te vergroten en om het gebruik ervan te vergemakkelijken. We kunnen ook cookies en andere vergelijkbare technieken voor statistische doeleinden gebruiken om anonieme, geaggregeerde statistieken daarvan samen te stellen, bijvoorbeeld betreffende het gebruik van de website, zodat we kunnen begrijpen hoe gebruikers de website gebruiken en de gebruikerservaring verbeteren.

U kunt uw webbrowser instellen om geen cookies te accepteren, het gebruik van cookies te beperken of cookies uit de browser te verwijderen. Aangezien cookies echter een belangrijk onderdeel zijn van de werking van onze website, kan het beperken van het gebruik van cookies de functionaliteit van de website beïnvloeden. Accountor Nederland B.V. gebruikt op diens websites functionele cookies en analytische cookies, er is derhalve geen cookiemelding nodig.

7. Behoud van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om de in deze Verklaring en contractueel overeengekomen gedefinieerde doelen te bereiken.

De meeste van uw persoonlijke gegevens worden bewaard in de loop van uw klantrelatie met Accountor. Sommige persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard nadat uw klantrelatie met ons is geëindigd, indien vereist of toegestaan door toepasselijke wetgeving. Nadat onze relatie is geëindigd, slaan we mogelijk persoonlijke gegevens op die nodig zijn om te reageren op verzoeken of claims op basis van toepasselijke bepalingen met betrekking tot het statuut van beperkingen, of we kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan, voor zover nodig, om uw verzoek te respecteren om geen directe marketing van ons te ontvangen.

Wanneer het behouden van uw persoonlijke gegevens niet langer wettelijk verplicht is, of niet langer verplicht is door de rechten of verplichtingen van beide partijen, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.

8. Uw rechten

U hebt recht op toegang tot persoonlijke gegevens die wij van u verwerken. U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens raadplegen, corrigeren, bijwerken, wijzigen of vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Houd er echter rekening mee dat bepaalde informatie strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de in deze Verklaring en contractueel gedefinieerde doeleinden en mogelijk ook wettelijk vereist is. Aldus kunnen dergelijke persoonlijke gegevens niet worden verwijderd.

U hebt het recht om bezwaar te maken voor bepaalde verwerking. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om de gegevensverwerking te beperken.

U hebt recht op gegevensportabiliteit, d.w.z. het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veel gebruikt machinaal leesbaar formaat en uw persoonlijke gegevens te verzenden naar een andere gegevensbeheerder, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

Als onze verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op het geven van toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk moment in te trekken. We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken met de doeleinden waarvoor toestemming is verleend, tenzij er een andere wettelijke grond voor de verwerking beschikbaar is.

Stuur bovenstaande verzoeken naar uw contactpersoon binnen Accountor Nederland B.V..

Als u denkt dat er een probleem is met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit in de EU / EER. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Beveiliging

Wij handhaven strenge veiligheidsmaatregelen (inclusief fysieke, elektronische en administratieve maatregelen) die geschikt zijn om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, verkeerd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Alleen geautoriseerde werknemers en dienstverleners die voor hun werktaak persoonlijke gegevens nodig hebben, krijgen toegang. Door middel van jaarlijkse audits door gerenommeerde gespecialiseerde externe partijen borgen wij deze maatregelen.

Houd er rekening mee dat, hoewel we ernaar streven passende veiligheidsmaatregelen te treffen voor persoonlijke gegevens, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële beveiligingsinbreuken kan voorkomen. Als er zich een inbreuk op de beveiliging voordoet, zullen we u hierover informeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

10. Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen, zullen we u dit laten weten op https://www.accountor.nl, waar u ook de nieuwste versie van deze verklaring vindt.

11. Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze verklaring of de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken, kunt u contact met uw contactpersoon binnen Accountor Nederland B.V. opnemen, bellen met 030 21 44 195 of een email sturen naar info@accountor.nl.